Voorwaarden

1. Definities

1.1 Klant
De onderneming die een abonnement heeft afgesloten voor het gebruik van Deskflow. 

1.2 Gebruiker
De personen die een gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen voor het gebruik van Deskflow. 

1.3 Gegevens
Alle gegevens, informatie, content en overige materialen in schriftelijke of elektronische vorm die van de gebruiker zijn, die zijn ingediend bij of worden verwerkt door Deskflow. 

1.4 Hosting
De computerhardware, software, communicatiesystemen, netwerk en andere infrastructuur die door BVBA De Cock ICT worden gebruikt om de werking van Deskflow te verzorgen. 

1.5 BV De Cock ICT
BV De Cock ICT, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 30 B3, inclusief haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. 

1.6 Deskflow
De software genaamd Deskflow, ontwikkeld door BV DeCock ICT. 

1.7 Platform
Het door BV De Cock ICT beschikbaar gestelde software platform Deskflow.  

2. Werkingssfeer

2.1. Deze gebruikersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst die door BV De Cock ICT is aangegaan en zijn van toepassing op ieder gebruik dat de Gebruiker van de Deskflow diensten maakt.

2.2. Deskflow is gerechtigd de gebruikersvoorwaarden met geldige reden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met de Gebruiker. Deskflow zal de Gebruiker tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan hij opzeggen tegen de datum waarop de wijziging inwerking treedt. Indien de Gebruiker niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de voorgenomen wijziging schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, dan wordt de Gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

3. Offertes en overeenkomst

3.1. Offertes of prijsopgaven op de website van Deskflow zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als eenuitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

3.2. De eventueel na de plaatsing en acceptatie van de bestelling gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken in verband met de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze elektronisch of schriftelijk tussen Deskflow en de Klant zijn vastgelegd.

3.3. Het staat Deskflow vrij om zonder opgave van redenen en op ieder moment een Gebruiker niet te accepteren en/of de door Gebruiker op basis van de overeenkomst geplaatste bestelling(en) niet te aanvaarden. Deskflow zal de Gebruiker daarvan alsdan in kennis stellen.

3.4. BV De Cock ICT biedt tijdens de kantooruren per e-mail en telefonisch ondersteuning van Deskflow.
Onder kantooruren wordt verstaan:
- maandag t.e.m. donderdag: van 9u t.e.m. 12u en 13u t.e.m. 17u
- vrijdag: van 9u t.e.m. 12u en 13u t.e.m. 16u

Het Platform Deskflow is in principe 24u per dag 7/7 beschikbaar, behalve tijdens onvermijdbare uitvaltijd of vooraf gecommuniceerde onderhoudswerkzaamheden.

3.5. In de overeenkomst tussen BV De Cock ICT en deGebruiker is ondersteuning voor de training van de Gebruikers van Deskflow, voor het gebruik van apparatuur en/of software van derden, niet inbegrepen.Hiervoor kan een aparte overeenkomst worden gesloten.

3.6. De Gebruiker garandeert dat alle nodige informatie en documenten ter beschikking werden gesteld bij BV De Cock ICT om deze laatste toe te laten de overeenkomst, met inbegrip met het uit te werken maatwerk, naar behoren uit te voeren.

De Gebruiker bevestigt dat hij alle nodige informatie verkreeg van BV De Cock ICT over het maatwerk dat deze laatste uitwerkte en verklaart zich akkoord met het voorgestelde resultaat.

4. Prijzen

4.1. Alle door Deskflow gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege. Deze komen ten laste van de Gebruiker.

5. Abonnement en betalingen

5.1. Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschieden alle betalingen door middel van overschrijving.

5.2. Abonnementskosten worden jaarlijks of maandelijks in rekening gebracht en zijn gebaseerd op de door de Gebruiker gekozen periode die loopt vanaf de dag waarop de toegang tot Deskflow aan hem wordt verleend, tot aan het einde van de contractuele periode van twaalf (12) maanden.

5.3. Abonnementskosten worden via factuur aangeboden dertig (30) dagen voorafgaand aan het verstrijken van de twaalfmaandelijkse abonnementsperiode. Bij opstart van een nieuw abonnement zullen de abonnementskosten aangerekend worden vooraleer toegang verschaft wordt tot het Platform.Deskflow behoudt zich het recht voor om zestig (60) dagen nadat een opeisbare vordering geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven de toegang tot Deskflow te blokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te leggen van de Gebruiker.

5.4. Als de Gebruiker zijn betalingsverplichtingen jegens Deskflow niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Deskflow. De Gebruiker is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van acht (8) % per jaar.

5.5. Alle kosten die Deskflow zowel in als buiten rechte maakt, inclusief advocaatkosten, doordat Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn volledig voor rekening van de Klant.De door Deskflow gemaakte buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste tien (10) % van de hoofdsom van de vordering met een minimum van vijftig(50) euro.

5.6. Deskflow is gerechtigd de met Gebruiker overeengekomen vergoedingen jaarlijks te indexeren. Deze verhoging wordt tenminste één (1) maand voor de inwerkingtreding van de verhoging meegedeeld via het Platform of op een andere wijze. De Gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verhogingen indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBSConsumenten Prijsindexcijfer (2015=100).

6. Duur en einde samenwerking

6.1. De overeenkomst met de Gebruiker wordt in principe aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden en wordt, behoudens opzegging, per jaar verlengd. Opzegging van die overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren mits het respecteren van een minimum opzegtermijn van twee (2)maanden. Opzegging per telefoon is niet toegestaan. De opzegging gaat in aan het einde van de abonnementsperiode waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

6.2. Het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Deskflow diensten zal eindigen op het moment dat de overeenkomst en samenwerking tussen Deskflow en de Gebruiker wordt beëindigd.

6.3. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Deskflow gerechtigd de overeenkomst c.q. de samenwerking met de Gebruiker zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Gebruiker de overeenkomst of zijn verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden niet nakomt dan wel indien Deskflow uit de omstandigheden mag afleiden dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

6.4. De overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Klant een gerechtelijke reorganisatieprocedure aanvraagt, een collectieve schuldenregeling verkrijgt of failliet wordt verklaard dan wel een verzoek daartoe is ingediend.

6.5. Indien de overeenkomst in het nadeel van de Gebruiker wordt ontbonden ingevolge niet- of niet tijdige betaling dan wel het niet naleven van de gebruikersvoorwaarden, zal de Gebruiker de contractueel verschuldigde vergoedingen dienen te betalen voor het restant van de overeengekomen periode.

7. Platform en data

7.1. Rekening houdend met de stand van de technologie en de uitvoeringskosten neemt Deskflow passende technische en organisatorische maatregelen om de data die worden verwerkt in Deskflow ten behoeve van deGebruiker te beveiligen en beveiligd te houden.
BV De Cock ICT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.

7.2. Deskflow besteedt de Hosting van het Platform uit aan een professionele Hosting provider. De Gegevens die door Gebruiker in Deskflow zijn ingevoerd, worden opgeslagen in een databank die onder beheer staat van die derde partij. De Gebruiker is daarvan op de hoogte gebracht en gaat hiermee akkoord.

7.3. Deskflow heeft met voornoemde provider de infrastructuur zo ingericht dat op jaarbasis een uptime van 99,5% gerealiseerd kan worden. Deskflow is niet aansprakelijk als de uptime lager uitvalt. Indien de Gebruiker niet tevreden is over de beschikbaarheid van Deskflow, kan Gebruiker de overeenkomst met Deskflow beëindigen mits het respecteren van de opzegtermijn van twee (2) maanden.

7.4. Deskflow laat de Gegevens die door de Gebruiker op het Platform zijn ingevoerd dubbel opslaan op gescheiden locaties zodat die Gegevens zo goed als mogelijk worden geborgd.

7.5. Deskflow zorgt er daarnaast voor dat er back-ups worden gemaakt van de data van de Gebruiker. De volgende back-ups worden gemaakt: (a) elke dag een totale back-up; (b) elke maand een historische back-up. Het terugzetten van individuele back-ups behoort niet tot de standaarddienstverlening van Deskflow en kan enkel tegen een extra vergoeding worden uitgevoerd.

7.6. De Gebruiker heeft, met inachtneming van de uptime, toegang tot de ingevoerde data gedurende de duur van de overeenkomst. De door Gebruiker aangeleverde data kunnen door Gebruiker zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen. Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de data nog beschikbaar gedurende een periode van zes (6) maanden, gedurende dewelke periode de Gebruiker in de gelegenheid zal zijn om de data over te zetten of op te slaan op een ander opslagmedium of in een ander domein. Deze periode van zes (6) maanden is slechts bedoeld voor de data portabiliteit en geeft de Gebruiker geen recht op ander gebruik van de Deskflow diensten (zoals het consulteren van het Platform).
De dienstverlening voor de overgang naar een andere contractant na het einde van de overeenkomst met BV De Cock ICT is niet inbegrepen.

7.7. De Gebruiker dient, zowel in de loop van de overeenkomst met BV De Cock ICT als na het einde van de overeenkomst, zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gebruikte of ingevoerde Gegevens. Op BV DeCock ICT rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door Gebruiker ingevoerde data of voor de namens Gebruiker ingevoerde Gegevens.

7.8. Deskflow mag administratieve data, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Algemene VerordeningGegevensbescherming (‘AVG’), gebruiken voor analysedoeleinden. Deskflow zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking krijgt van Gebruikers op generlei wijze anders (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

7.9. Deskflow is niet ontworpen of bedoeld voor gebruik in bedrijfskritische omgevingen waarin een foutloze werking wordt vereist, met inbegrip van maar zonder beperking, in nucleaire installaties, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen, wapensystemen, directe levensondersteunende apparatuur.

7.10. Deskflow bevat mogelijk programma’s of codes die in licentie worden verstrekt onder een OSS-licentiemodel (Open Source-Software).OSS-programma’s en -codes zijn onderworpen aan de bepalingen, voorwaarden en verplichtingen van de toepasselijke OSS-licentie en zijn uitdrukkelijk uitgesloten van alle garantie- en ondersteuningsverplichtingen elders beschreven in deze overeenkomst.

8. Persoonsgegevens

8.1. Deskflow sluit met de Gebruiker in het kader van de verwerking van persoonsgegevens de bij de overeenkomst gevoegde verwerkersovereenkomst af, zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG.

8.2. De Gebruiker vrijwaart Deskflow voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen en/of met betrekking tot de via Deskflow verwerkte persoonsgegevens, die tegen Deskflow mochten worden ingesteld wegens eenschending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

8.3. Ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid van Deskflow met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt bovendien hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze gebruikersvoorwaarden.

9. Gebruiksregels

9.1. De Gebruiker dient een wijziging van zijn adres-en/of betalingsgegevens onverwijld elektronisch of schriftelijk aan Deskflow door te geven. Indien een adreswijziging niet werd doorgegeven wordt onherroepelijk overeengekomen dat de Gebruiker rechtsgeldig wordt gecontacteerd op het adres dat in de overeenkomst werd opgegeven door de Gebruiker.

9.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Deskflow diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de overeenkomst of de gebruikersvoorwaarden.

9.3. De Gebruiker is verplicht om bij het gebruik van Deskflow, de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze zijn bestemd.

9.4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de data die hij aanlevert of invoert, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9.5. Deskflow is uitdrukkelijk gerechtigd bij (het vermoeden van) overtreding van het bepaalde in dit artikel, de registratie en/of het domein van de Gebruiker te verwijderen en/of de toegang van de Gebruiker of de Eindgebruiker tot Deskflow tijdelijk of permanent te blokkeren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaam rechten, merkrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op Deskflow en de daarop betrekking hebbende informatie zijn exclusieve eigendom van BV DeCock ICT. Alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) Deskflow en de Deskflow diensten zijn eveneens exclusieve eigendom van BV De Cock ICT. Geen van de in de overeenkomst of deze gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Gebruiker.

10.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan eenaanduiding van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Deskflow te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Gebruiker evenmin toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Deskflow of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren (waar ook ter wereld).

10.3. Deskflow vrijwaart de Gebruiker voor elke schadevergoeding en kosten waartoe de Gebruiker ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden met betrekking tot de Deskflow diensten. Deze vrijwaring geldt slechts indien de Gebruiker Deskflow onmiddellijk schriftelijk van (de aankondiging van) een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt en de Gebruiker Deskflow toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en een schikking te treffen. De vrijwaring geldt voorts slechts indien Gebruiker daarbij op eerste verzoek van Deskflow alle relevante informatie en andere medewerking aan Deskflow verstrekt.

10.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat voor de aansprakelijkheid van Deskflow voor een inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals bedoeld in dit artikel, hetgeen geldt wat in dit artikel en artikel 11 is opgenomen.

10.5. De Gebruiker of een derde namens de Gebruiker mag niet: (i) Deskflow decompileren, disassembleren of reverse-engineeren, tenzij voor zover uitdrukkelijk door de wet is toegestaan en voorafgaand schriftelijk is overeengekomen met BV De Cock ICT; (ii) productidentificatie en kennisgevingen van eigendomsrechten van Deskflow verwijderen, aanpassen, verbergen en/of anderszins wissen; (iii) rechten in Deskflow in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk overdragen, verhuren, verkopen voor winst, verspreiden, in gebruik geven, of anderszins verlenen aan geen enkele andere partij, (iv) Deskflow geheel of gedeeltelijk wijzigen of afgeleide werken ervan maken; of (v) anderszins Deskflow gebruiken, kopiëren, wijzigen, tenzij uitdrukkelijk met BV De Cock ICT overeengekomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is Deskflow slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

11.2. Elke aansprakelijkheid van Deskflow is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheids- en cybersecurityverzekering door de verzekeraar van BV De Cock ICT voor de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd, vermeerderd met het door Deskflow te dragen eigen risico. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schade toebrengende gebeurtenis.

11.3. Indien onder de in het vorige artikellid genoemde verzekering geen uitkering voor een schadegebeurtenis plaats vindt omdat het niet onder de dekking valt en Deskflow is wel ernstig toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van op haar rustende verplichtingen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de Gebruiker aan Deskflow heeft betaald in de zes maanden voorafgaande aan de schade toebrengende gebeurtenis.

11.4. Deskflow is nimmer aansprakelijk voor: indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Gebruiker, verminking/beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker aan Deskflow voorgeschreven materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Gebruiker ingeschakelde of voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling(contractbreuk, onrechtmatige daad) en ongeacht of Deskflow in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

11.5. Deskflow is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Deskflow diensten.

11.6. Deskflow is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het (niet)functioneren van apparatuur, infrastructuren of internet-verbindingen van Gebruiker of van derden alsmede van Deskflow.

11.7. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Deskflow niet 100% beveiligd kan zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn alsmede dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

11.8. Gebruiker vrijwaart Deskflow voor vorderingen of aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomsten/of de gebruikersvoorwaarden, dan wel uitvoering daarvan door Deskflow.

11.9. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade te beperken onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan; (b) te voorkomen dat(andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) Deskflow zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.

12. Geheimhouding

12.1. Zowel de Gebruiker als Deskflow zullen vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

12.2. Zowel de Gebruiker als Deskflow neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partijenige beperking op ten aanzien van informatie of Gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of Gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie, indien die informatie of gegevens:
12.2.1. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de verstrekkende partij werden verkregen;
12.2.2. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de verstrekkende partij;
12.2.3. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
12.2.4. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de verstrekkende partij is geschonden.

12.3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsautoriteit, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij op voorhand in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

12.4. Zowel de Gebruiker als Deskflow staat er voor in dat haar medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

13. Overmacht

13.1. Zowel de Gebruiker als Deskflow is niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, met uitzondering van eenverplichting tot betaling, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht.Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Deskflow en stakingen.

13.2. Indien Deskflow bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de Gebruiker gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

14. Overige bepalingen

14.1. BV De Cock ICT kan haar rechten of plichten uithoofde van de overeenkomst of deze gebruikersvoorwaarden overdragen of uitbesteden aan een geaffilieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. BV De Cock ICT zal de Gebruiker hiervan op gepaste wijze informeren.

14.2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met deze gebruikersvoorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de Gebruiker respectievelijk het adres van Deskflow, zoals vermeld in de overeenkomst.

14.3. Indien enige bepaling uit deze gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De Gebruiker en Deskflow zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

14.4. Vertraging of verzuim van de zijde van Deskflow met betrekking tot het jegens de Gebruiker geldend maken van enig recht dat Deskflow op grond van deze gebruikersvoorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen de Klant en BV De Cock ICT met betrekking tot Deskflow is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst tussen BV DeCock ICT en de Klant.